Kranten, Media enzo...........
Weergaven en links naar media als kranten, tijdschriften enz. over zeil-, weer-, wind- en watergerelateerde onderwerpen. Meningen hierover. Kom je ergens een verhaal tegen over deze onderwerpen en denk je dat andere Brucat(s)ters geïnteresseerd kunnen zijn, stuur je (liefst digitale) info of link aan de webmaster die verder zorgt dat het op de site bereikbaar wordt voor medezeilers. Zeker in verband met de houdbaarheidsdatum van dagbladen is het de bedoeling om deze 'eendagsteksten' slechts korte tijd op deze pagina te handhaven, mede afhankelijk van het aantal ontvangen artikelen.
 
Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam
De spuisluis zal dit jaar aangepast worden door Rijkswaterstaat. Zie voor meer actuele info
De nieuwe Flakeese  spuisluis volledig in werking. Een enorme hoeveelheid vers water stroomt in de Grevelingen.
 
 
 
Streefpeil van het Grevelingenmeer (april 2013)

Mededeling van gz-h Postbus  341, 3100 AH Schiedam, Oude Veerdam 12, 3231 NC  Brielle, 0181-419611 :

 “Conform het eerder dit jaar vastgestelde Peilbesluit Grevelingenmeer, zal het streefpeil van het Grevelingenmeer tijdens het broedseizoen (periode april – juli) worden ingesteld op NAP -0,26 i.p.v. NAP -0,20 m met een peilvariatie die enkele centimeters geringer is dan gebruikelijk (grenswaarden van NAP -0,23 m en NAP -0,29 m). Dit i.v.m. een ruimer broedareaal voor met name (kust)broedvogels en visetende vogels.
Dit lagere streefpeil geldt van maandag 1 april 2013 tot maandag 15 juli 2013. Vanaf maandag 15 juli zal het streefpeil, verdeeld over enkele dagen, weer op de gebruikelijke NAP -0,20 m te worden gebracht”. Dit laatste kan enkele dagen verschuiven en is afhankelijk van de berichten die we vanuit Staatsbosbeheer ontvangen over de nog aanwezige (kust)broedvogels op dat moment. Mocht deze datum veranderen, dan zal ik je hierover tijdig berichten.
Mochten er naar aanleiding van deze e-mail nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet,
F
rank Gijzel 
Bestuurlijk Medewerker  

 
Waterstanden in de Grevelingen

Info via Het Bestuur. Bron is Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta.

Ter behoud en vergroting van de zone met zoutwatervegetatie (voorkomen van verruiging en ontzilting) is het voornemen om het streefpeil Grevelingenmeer in de periode september 2012 - februari 2013 van NAP -20 cm gedurende 2 à 3 perioden enkele weken met circa 4 cm te verhogen.
Dit net als afgelopen jaren en conform het waterbeheersplan Grevelingenmeer (en tevens het ontwerp peilbesluit Grevelingenmeer).

Het voornemen is om, uiteraard binnen de geldende peilafspraken, het streefpeil met ca. 4 cm te verhogen in de periode:
·
         24 september 2012 t/m 14 oktober 2012
·
         26 november 2012 t/m 16 december 2012
·
         28 januari 2013 t/m 17 februari 2013

Met vriendelijke groet,
Catamaranvereniging Bru

Marc Woudenberg

 
Grevelingendam Bijeenkomst mei 2012

In aansluiting op wat Jan Plekkepol tijdens de AV heeft gemeld, bijgaand het verslag van de laatste besprekingen met het Schap voor wat betreft de korte termijn voorstellen.
Vier pdf documenten illustreren dit verslag en deze informatie:
Kaart korte termijn maatregelen Grevelingen
Ambitieschets Grevelingendam
Foto maquette Grevelingendam
Terugkoppeling deelnemers over korte termijn maatregelen

Met vriendelijke groet,
Catamaranvereniging BRU
Marc Woudenberg - Secretaris

 

Grevelingendam Bijeenkomst oktober 2010 (compleet verslag en presentatie op internet)

Onderstaand twee links die Jan Plekkenpol opstuurde n.a.v. de recente Grevelingendam Conferentie. Teksten die verstrekkende gevolgen voor onze club kan hebben. Wel niet op hele korte termijn, dan wel later. Dus vanwege de urgentie (vóór 2 november a.s.) en het belang ervan hierbij reeds weergegeven. U zult zonder twijfel hierover de komende tijd meer horen. Neem alles eens goed door en reageer !!! Naar marc.woudenberg@gmail.com .
 

 
Toekomstplannen met de Grevelingen: een verslag van de Grevelingen Conferentie van maandag 18 oktober 2010. Jan Plekkenpol bericht:

Men heeft het plan om een doorlaat te maken in de Brouwersdam met 106 grote buizen, die tevens dienst doen als getijdecentrale. Een deel van de Grevelingendam wil men vervangen door een brug, zodat schepen vanuit het Volkenrak naar de Grevelingen kunnen varen. Verder wil men een sluis in de Brouwersdam maken, waardoor de tien jachthavens in de Grevelingen weer een verbinding krijgen met de Noordzee. 

Dit waren enkele conclusies uit de druk bezochte Grevelingen conferentie. De bijeenkomst was georganiseerd door de bestuurscommissie van de Rijksoverheid, die eind volgend jaar met een afgerond voorstel moet komen om de slechte waterkwaliteit van het Grevelingenmeer op te lossen. Er is iets mis met de Grevelingen, er moet dus wat gebeuren. Door een gebrek aan zuurstof in het diepere water sterven planten en dieren.

In de jaren zestig is de zeearm afgesloten met de Grevelingendam en in 1971 met de Brouwersdam. De bestuurscommissie spiegelde maandag ambitieuze en forse investeringen voor om de Grevelingen haar dynamiek terug te geven.

Iedereen zag het nut ervan in, omdat de Grevelingen een belangrijk natuurgebied is, dat hulp moet krijgen. Het leeuwendeel van de aanwezigen stemde aan het slot voor een "duurzame en veilige variant".+

Daar hoort een doorlaat in de Brouwersdam bij(160 miljoen Euro) , een brug over de Grevelingendam (90-250 miljoen) , een schutsluis door de Brouwersdam (70 milj.) en een getijdencentrale.

De Grevelingen zal onder deze nieuwe omstandigheden een getijslag krijgen van 50 cm , de waterkwaliteit zal aanzienlijk verbeteren en veel vogels zullen er kunnen foerageren. Door de beweging in het water komt zuurstof in de diepere delen. De Grevelingen zal ook dienst doen als waterberging.

 groetjes,

Jan

 
Daling van het zuurstofpeil in Grevelingenmeer
Een verontrustend bericht over de Grevelingen bereikt ons via Ger Dolstra, een verwoed sportvisser, die echter intussen nog wel eventjes onze veiligheid in de gaten houdt; het lijkt raadzaam je cat goed overeind te houden want volgens enkele statements uit Blik op Nieuws.nl van 4 oktober j.l. blijkt, dat :
*  er op een diepte van vijf meter al geen zuurstof meer zou zitten;
*  het bouwen van een afsluitbare opening in de Brouwersdam een oplossing zou kunnen zijn;
*  het herstel enkele jaren kan gaan duren;
je uitrusting dus uitgebreid zou moeten worden; zie foto rechts
*  meer informatie ?  zie: blik op nieuws
 
Zeeuwse Wateren: Grevelingen
De Grevelingen, momenteel het grootste zoutwatermeer van Europa, was oorspronkelijk één van de zeearmen die het water van Rijn, Maas en IJssel naar de Noordzee leidden. Na de watersnoodramp van 1953 werd echter het Deltaplan uitgevoerd, dat onder andere voorzag in afsluiting van de Grevelingen. Aan de oostkant van de zeearm kwam de Grevelingendam te liggen, aan de westkant de Brouwersdam. Na afsluiting van deze laatste dam in 1971 ontstond zo het Grevelingenmeer.

Direct na de afsluiting had het meer niet of nauwelijks uitwisseling met de omringende zoute wateren. Het water werd daardoor in snel tempo zoeter en het aanwezige zeeleven stierf in grote getale af. Ook op de droogvallende zandplaten en slikken ging al het bodemleven dood. Om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren werd in 1978 een spuisluis gebouwd in de Brouwersdam. Het water in de Grevelingen is daardoor nu even zout als dat van de Noordzee. Veel planten en dieren vonden via de spuisluis de weg terug, met als resultaat dat de Grevelingen momenteel weer een florerend onderwaterleven heeft. Bekende Grevelingenbewoners zijn bijvoorbeeld jonge platvis, zeedonderpad, botervis, zeenaalden, kreeften, Noordzeekrabben en een aantal soorten zeenaaktslakken. Op de drooggevallen platen vinden veel vogels een woonplaats, zoals futen, kanoetstrandlopers en verschillende soorten eenden. De laatste jaren heeft zelfs de kleine zilverreiger zijn entree gemaakt. 

Dat wil overigens niet zeggen dat de Grevelingen geen problemen kent. Voorbeelden daarvan zijn de regelmatig optredende plagen van de schuimalg Phaeocystis, de achteruitgang van de palingstand en de explosieve toename van de Japanse oester, die de inheems platte oester volledig heeft verdrongen. Ook zijn er grote verschuivingen opgetreden in de vogelstand. Opvallend is dat Rijkswaterstaat in het meest recente rapport over de Grevelingen concludeert dat het goed zou zijn om weer meer zoet water in het meer toe te laten. Dat zou de natuurlijke situatie van voor de afsluiting weer terug brengen en een gunstig effect hebben op de soortenrijkdom van het gebied.